Tổng hợp mẫu biểu dành cho cán bộ Giảng viên

DT.1.1.Bảng kê khai nhiệm vụ đã thực hiện

DT.1.2.Bảng kê khai các nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm học

DT.1.3.Đề nghị thay đổi chương trình đào tạo

DT.1.4.Đề nghị thay đổi kế hoạch đào tạo

DT.1.5.Giờ kế hoạch năm học

DT.1.6.Kế hoạch dự giờ và bồi dưỡng chuyên môn

DT.2.1.Danh sách giảng viên đề nghị mời thỉnh giảng

DT.3.1.Mẫu Phiếu mời giảng 

DT.4.1.Báo cáo chuyên môn

DT.4.2.Kế hoạch dự giờ trong tổ chuyên môn

DT.4.3.Phiếu báo giảng

DT.4.4.Phiếu theo dõi học tập và giảng dạy các lớp học phần

DT.4.5.Giấy đề nghị mượn phòng

DT.5.1.Biên bản cập nhật thi cải thiện điểm

DT.5.2.Biên bản kèm phiếu ghi kết quả chấm thi

DT.5.3.Biên bản xét duyệt điều kiện thi kết thúc học phần

DT.5.4.Danh sách thi cải thiện điểm

DT.6.1.Biên bản xét tiến độ

DT.6.2.Biên bản xét tốt nghiệp

DT.7.5.Bảng tổng hợp kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp

DT.7.6.Danh sách hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp

DT.7.8.Danh sách sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp

DT.7.9.Đề xuất giảng viên đánh giá khóa luận tốt nghiệp

DT.8.1.Đăng ký danh hiệu Giảng viên giỏi cấp trường

DT.8.2.Lịch khảo sát tiết dạy giỏi cấp trường

DT.8.3.Tờ trình về việc phê duyệt tiết dạy giỏi cấp trường

DT.8.4.Biên bản về việc phê duyệt đánh giá Giảng viên giỏi cấp trường

DT.8.5.Phiếu đánh giá giờ dạy

DT.9.7.Mẫu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Thực tập Sư phạm